Om cookies
Annonse
Hva-Skjer Nyhetsbrev Oslo

Etater i Oslo kommune

Etater

En rekke forskjellige etater i Oslo kommune har ansvar for å gjennomføre det kommunale tjenestetilbudet. Foruten etatene er det bydelene og de kommunale virksomheter og bedrifter som sørger for at Oslo kommunes servictilbud når ut til innbyggerne.

Velferdsetatens hovedarbeidsområder er byomfattende støttefunksjoner i tilknytning til sosialtjenesten og bruk av sosiale boligvirkemidler, byomfattende tiltak for rusmiddelmisbrukere, tilrettelagte botiltak og institusjoner.

Les mer

Sykehjemsetaten (SYE) skal gi personer med behov for heldøgns pleie, rehabilitering og omsorg et best mulig tilbud.

Les mer

Oslo skal være den mest brannsikre byen i landet og skal ha en beredskap som kan håndtere omfattende branner og ulykker.

Les mer

Næringsetaten har bla. ansvar for å gjennomføre kommunens saksbehandling av søknader om bevillinger etter serveringsloven og alkoholloven.

Les mer

Kulturbyggene i Bjørvika (KIB) er opprettet som midlertidig etat ved byrådsvedtak, med byggherrefunksjon for kulturbyggene i Bjørvika.

Les mer

Kommuneadvokaten er advokaten til bystyrets og byrådets organer, herunder kommunens etater, bydeler, øvrige virksomheter og kommunale aksjeselskaper.

Les mer

Kemnerkontorets 300 ansatte skal sørge for at alle skyldnere betaler skatter og avgifter politiske myndigheter har vedtatt.

Les mer

Helse-, sosial- og eldreombudet arbeider for at pasienter og brukere av helse- og sosialtjenesten skal få ivaretatt sine rettigheter, og for å bidra til økt kvalitet på tjenestene. Helse-, sosial- og eldreombudet i Oslo er også Pasient- og brukerombud i Oslo.

Les mer

Etaten utfører tjenester som tidligere ble utført av de nå avviklede virksomhetene Legevakten og Tannhelsetjenesten Oslo KF samt deler av Helse- og velferdsetaten og deler av Storbyavdelingen.

Les mer

Døgnåpent, hele året. Vi tilbyr nødvendig helsehjelp, sosialfaglig bistand og pleie og omsorgstjenester til personer som har et akutt hjelpebehov og som bor eller oppholder seg i Oslo.

Les mer

Byantikvaren er delegert statlig myndighet i henhold til lov om kulturminner. Det vil si at etaten fatter bindende vedtak for fredete bygninger og anlegg, gravhauger med mere.

Les mer

Beredskapsetaten sørger for at kommunens beredskapsmessige plikter i krig og fred blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte og fører tilsyn med etatenes og bydelenes beredskapsarbeid samt veileder og kontrollerer.

Les mer

Barne- og familieetatens brukere er barn, ungdom og foreldre som har behov for tiltak i barnevernet og foreldre med funksjonshemmede barn og ungdom med behov for avlastning/barnebolig

Les mer